Gym Sportive

LIEU:    

Jean Marion  –  Salle de Gym – 1er Etage

PROFESSEURS:

Flavie  – Fernand – Kenzo

HORAIRES:

Filles – Garçons     (2015-2016) :      Mercredi de 13h45 à 15h00

Garçons                (2015-2014) :      Mercredi de 15h00 à 17h00
Filles – Garçons     (2013-2014) :      Jeudi de 16h45 à 18h00

Filles – Garçons    (2012 et avant)    Mercredi de 17h00-18h15

TARIFS:

129 € / année